ÎNTOCMIREA PROIECTULUI DE PICTURĂ

 1. Orice lucrare de pictură, restaurare sau alte tehnici de artă bisericească, necesară la catedrale, biserici, paraclise, capele, se execută pe bază de proiect aprobat de CPB.
 2. Reprezentantul unității de cult solicită aprobarea Centrului eparhial pentru a iniția procedurile regulamentare și legale în vederea realizării lucrărilor de pictură/restaurare, după ce, în prealabil, Consiliul parohial/Consiliul duhovnicesc a stabilit necesitatea acestor lucrări.
 3. Unitățile bisericești care au de executat lucrări de pictură din nou sau restaurare se adresează direct unui pictor de categoria I sau a II-a, respectiv unui restaurator, autorizat de CPB, care va întocmi proiectul.
 4. Proiectul va cuprinde și devizul estimativ al lucrărilor (manoperă și materiale), prețurile fiind calculate cu TVA.
 5. Devizele de execuție se întocmesc cu exigență și pe bază de date reale, spre a se evita devizele suplimentare, care nu vor fi admise decât în cazuri cu totul excepționale și în procent de maximum 20% din valoarea devizului inițial.
 6. Prețul de execuție, stabilit prin licitație, cu acordul Consiliului parohial/Consiliul duhovnicesc și avizat de Centrul eparhial, se stipulează în contractul de execuție a lucrărilor.
 7. Proiectul se întocmește în 5 (cinci) exemplare, care vor fi semnate de către reprezentantul unității de cult și specialistul care l-a realizat, urmând a fi supus Consiliului parohial/Consiliul duhovnicesc spre examinare și însușire.
 8. Proiectul însușit de Consiliul parohial/Consiliul duhovnicesc și avizat de Chiriarh se trimite, spre aprobare CPB, care are obligația de a-l analiza în termen de 30 de zile lucrătoare.
 9. Proiectul, verificat și aprobat de CPB, se restituie parohiei prin intermediul Centrului eparhial, în vederea organizării licitației sau, după caz, pentru refacere/modificare, în funcție de recomandările CPB.
 10. În cazul monumentelor istorice, un exemplar al proiectului se înaintează, spre avizare, Ministerului Culturii.

   Dosarul pentru aprobarea de către CPB a proiectului de lucrări de pictură din nou/restaurare va cuprinde următoarele documente:

 • Procesul verbal al Consiliului parohial/Consiliul duhovnicesc privind necesitatea executării lucrărilor de pictură;
 • adresa reprezentantului unității de cult către Centrul eparhial, avizată de protoierie, prin care solicită binecuvântarea Chiriarhului pentru întocmirea proiectului de lucrări de pictură;
 • adresa Centrului eparhial către parohie prin care se transmite acordul cu privire la întocmirea proiectului de lucrări de pictură și referitor la proiectant;
 • Proiectul propriu-zis al lucrărilor, care va cuprinde:

                  →  partea scrisă (categoria bisericii, cadrul geografic, istoricul sfântului locaș, dispunerea iconografică, caietul de sarcini, devizul economic, suprafața ansamblului, bibliografia folosită, expertiza de rezistență a edificiului);

                  → planurile arhitecturale reale (planuri și secțiuni transversale și longitudinale cu nominalizarea iconografiei pe acestea), care vor fi ștampilate și semnate fiecare în parte de către parohie;

                → documentarul fotografic (circa 10-20 de fotografii din interiorul și exteriorul locașului de cult).

 • Adresa unității de cult către Centrul eparhial prin care solicită binecuvântarea și înaintarea către CPB a dosarului.
 • Adresa de înaintare a Centrului eparhial către CPB.

LICITAREA LUCRĂRILOR DE PICTURĂ ȘI RESTAURARE

 1. După primirea proiectului aprobat de CPB și, în cazul monumentelor istorice, a avizului Ministerului Culturii, începe procedura de licitație a lucrărilor.
 2. Cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii licitației, cu aprobarea Centrului eparhial, unitatea bisericească beneficiară a lucrărilor de pictură din nou adresează invitații de participare prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, către minimum 5 (cinci) pictori, având calificativul corespunzător categoriei parohiei, pentru a participa la atribuirea lucrărilor, comunicându-se informațiile de bază privitoare la specificul lucrării, mai puțin valoarea devizului, la care se adaugă data, ora și locul unde se va organiza licitația.
 3. Licitația se ține la sediul unităților bisericești, sub președinția consilierului eparhial de resort delegat de Chiriarh, cu prezența reprezentantului unității de cult și a membrilor Consiliului parohial/Consiliul duhovnicesc.
 4. Reprezentanții unităților de cult care încep lucrări de pictură/restaurare vor admite la licitație doar pictori care prezintă documentare foto color cu 2-3 lucrări executate personal, însoțite de caracterizările făcute de preoții parohi beneficiari. Dacă pictorul/restauratorul este proaspăt autorizat va prezenta imagini de pe șantierele pe care a făcut ucenicia și stagiatura, precum și caracterizările din partea pictorilor îndrumători.
 5. În cazul restaurării bisericilor monumente istorice, pentru licitație vor fi invitați 5 (cinci) restauratori, cu respectarea procedurilor de licitație.
 6. Procedura de licitație are loc doar dacă au fost primite cel puțin trei oferte, trimise sau prezentate direct la unitatea de cult.
 7. Pictorii/restauratorii bisericești care au întocmit proiectul și rudele acestora până la gradul al III-lea nu pot participa la licitație.
 8. Pictorii/restauratorii participanți la licitație vor menționa în ofertă că își iau obligația de a fi prezenți permanent pe șantier, că execută personal lucrarea, iar ucenicii și stagiarii vor executa doar lucrări auxiliare.
 9. Ofertele participanților având categorie inferioară categoriei bisericii nu vor fi luate în considerare la această etapă.

Dosarul privind licitarea lucrărilor de pictură din nou/restaurare va cuprinde:

 • minimum 3 (trei) oferte, în original, cu semnătura, prețul și data de execuție clar specificate, de la pictori/restauratori autorizați de CPB, corespunzător categoriei bisericii care au fost invitați și au participat Ia licitație;
 • Procesul-verbal întocmit de unitatea de cult în care sunt menționați atât pictorii restauratorii, care au fost invitați să participe la licitație, cât și pictorii/restauratorii care au depus ofertă;
 • dovada publicării anunțului de licitație;
 • avizul protoieriei de care aparține unitatea de cult;
 • aprobarea Centrului eparhial.                                                                                                                 1. În cazul în care, la data stabilită pentru licitarea lucrărilor de pictură din nou sau restaurare, nu s-au primit trei oferte, după 15 zile se organizează o nouă licitație, la care sunt invitați alți 5 (cinci) pictori, tot de categoria parohiei, sau 5 (cinci) restauratori, republicându-se anunțul.                             2. Dacă nici la cea de a doua licitație nu s-a înregistrat numărul stabilit de oferte, unitatea de cult, prin Centrul eparhial, poate solicita CPB aprobarea de a organiza licitație cu pictori de categorie imediat inferioară categoriei bisericii.

Dosarul pentru scăderea categoriei bisericii va cuprinde:

 • solicitarea unității de cult de a se aproba organizarea procedurii de licitație cu pictori de categorie imediat inferioară celei a bisericii;
 • procesele-verbale întocmite de reprezentantul unității de cult împreună cu membrii Consiliului parohial/Consiliul duhovnicesc de la cele două licitații anterioare organizate cu pictori de categoria bisericii;
 • dovada că unitatea de cult a trimis invitații către pictori având calificativ corespunzător categoriei bisericii.
 1. Nu se aprobă decât o singură scădere, la categoria imediat inferioară, cu avizul CPB, iar monumentele istorice nu pot face obiectul scăderilor de categorie.
 2. Rezultatul licitației avizat de Chiriarh se trimite spre aprobare CPB, care are obligația de a-l analiza în cel mult 30 de zile lucrătoare.
 3. După aprobarea de către CPB a rezultatului licitației, unitatea bisericească încheie un contract cu pictorul/restauratorul executant, în 3 (trei) exemplare, care vor fi prezentate Chiriarhului spre avizare, iar apoi vor fi transmise CPB pentru aprobare.
 4. În mod obligatoriu, pentru toate lucrările (pictură din nou, icoane, restaurare monumente istorice și/sau locașuri de cult ortodoxe, vitraliu, mozaic, alte tehnici ale artei bisericești), care sunt în desfășurare în Biserica Ortodoxă Română, pictorul/restauratorul contactant plătește o contribuție de 2% din valoarea contractului către CPB, pentru cheltuielile de funcționare a acesteia.
 5. Pentru toate categoriile de lucrări menționate la articolul precedent, contractul de execuție va menționa garanția pe o perioadă de minimum 30 de ani și obligația executantului ca, în cazul în care lucrarea prezintă degradări prin viciu de execuție, să suporte valoarea manoperei și a materialelor folosite, pentru a fi refăcută de un alt pictor restaurator.
 6. Contractul de execuție a lucrării, încheiat între beneficiar și executant (în 3 exemplare), împreună cu anexele aferente, va fi prezentat Chiriarhului spre avizare, iar apoi va fi transmis CPB pentru aprobare.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PICTURĂ ȘI RESTAURARE

 1. Pe parcursul executării lucrărilor de pictură/restaurare, ori de câte ori este necesar, se pot face recepții parțiale, având ca scop urmărirea modului în care s-a executat lucrarea
 2. La solicitarea Centrelor eparhiale, CPB verifică pe șantier modul cum se respectă devizul și contractul, calitatea tehnică și artistică a executării lucrării, precum și situația legalității plăților efectuate.

RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR DE PICTURĂ ȘI RESTAURARE

 1. Comisia de recepție definitivă a lucrărilor de pictură din nou este formată din: delegatul Chiriarhului, cel puțin un pictor autorizat delegat de către CPB/Chiriarh, având categorie superioară sau în mod excepțional categorie egală cu cea a pictorului executant al lucrării, dar nu mai puțin de categoria a II-a, protopopul, reprezentantul unității de cult și pictorul executant. În cazul bisericilor monumente istorice, la recepție va participa și un restaurator atestat de Ministerul Culturii.
 2. Procesul-verbal, în 5 (cinci) exemplare, încheiat la recepția parțială este înaintat prin intermediul Centrului eparhial către CPB, spre analiză și decizie. În cazul în care, la recepția parțială, se constată că lucrarea executată este necorespunzătoare din punct de vedere teologic-liturgic, tehnic și/sau artistic, CPB propune rezilierea contractului cu executantul și continuarea lucrărilor cu un alt pictor restaurator, cu reluarea procedurii de licitație.
 3. Cu cel puțin 30 de zile înainte de finalizarea lucrărilor de pictură/restaurare, executantul solicită unității bisericești să facă demersurile cuvenite către Centrul eparhial, pentru recepționarea definitivă a acestora.
 4. Dacă lucrările nu au fost recepționate, unitatea de cult nu poate solicita chiriarhului sfințirea bisericii.
 5. La recepția definitivă, se încheie un proces-verbal în 5 (cinci) exemplare care se transmit prin intermediul Centrului eparhial către CPB, spre analiză și decizie.

 

Orice solicitare din partea parohiilor sau pictorilor/restauratorilor se înaintează către Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române numai prin intermediul Centrului eparhial.